004

عبدالمجید حبیب اله زاده

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: مهندسی معدن

تجربه کاری: 15 سال

محمد حقی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: مهندسی مکانیک

تجربه کاری: 15 سال

حسن خانلری

سمت: مشاور مالی

تحصیلات: حسابداری

تجربه کاری: 20 سال

هاتف مظفری

سمت: مشاور بازرگانی

تحصیلات: MBA

تجربه کاری: 17 سال

 

 

 

 

عبدالمجید حبیب اله زاده

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: مهندسی معدن

تجربه کاری: 15 سال

 

محمد حقی

سمت: رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: مهندسی مکانیک

تجربه کاری: 15 سال

 

حسن خانلری

سمت: مشاور مالی

تحصیلات: حسابداری

تجربه کاری: 20 سال

هاتف مظفری

سمت: مشاور بازرگانی

تحصیلات: MBA

تجربه کاری: 17 سال